lynhuagiare.com ??i Ly Ly Nh?a Vi?t D?ng

lynhuagiare.com
Title: ??i Ly Ly Nh?a Vi?t D?ng
Keywords:
Description: Cung c?p bán: Ly nh?a, In ly nh?a pet, pp: 60ml, 120ml, 160ml, 200ml, 300ml, 350ml, 500ml, 600ml, 700ml. Lh: 01237.700.700
lynhuagiare.com is ranked 11346119 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $10,049. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lynhuagiare.com has 43% seo score.

lynhuagiare.com Information

Website / Domain: lynhuagiare.com
Website IP Address: 74.125.70.214
Domain DNS Server: ns1.pavietnam.vn,ns2.pavietnam.vn,nsbak.pavietnam.net

lynhuagiare.com Rank

Alexa Rank: 11346119
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

lynhuagiare.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $10,049
Daily Revenue: $27
Monthly Revenue $825
Yearly Revenue: $10,049
Daily Unique Visitors 2,533
Monthly Unique Visitors: 75,990
Yearly Unique Visitors: 924,545

lynhuagiare.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control private, max-age=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Fri, 19 Aug 2016 04:24:56 GMT
Server GSE

lynhuagiare.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage

lynhuagiare.com Traffic Sources Chart

lynhuagiare.com Similar Website

Domain Site Title

lynhuagiare.com Alexa Rank History Chart

lynhuagiare.com aleax

lynhuagiare.com Html To Plain Text

??i Ly Ly Nh?a Vi?t D?ng ??i Ly Ly Nh?a Vi?t D?ng ??i ly bao bì nh?a Vi?t D?ng.Lh: O962 66 99 33, 01237 700 700. Giao hàng t?i Tp.HCM, g?i hàng Toàn Qu?c Trang TRANG CH? GI?I THI?U LY NH?A IN LY NH?A ?NG HúT S?N PH?M KHáC TIN T?C LIêN H? Th? B?y, ngày 18 tháng 6 n?m 2016 Ly n?p c?u CUNG C?P BáN LY NH?A N?P C?U GIá R?, CAO C?P: Ly nh?a n?p c?u hay có ng??i g?i là ly nh?a n?p vòm, ly nh?a n?p tròn...Ly n?p c?u là m?u ly nh?a cao c?p, nguyên li?u là lo?i Nh?a PET, là lo?i nh?a có màu trong, bóng, An toàn v? sinh th?c ph?m cao h?n so v?i các lo?i nh?a s?n xu?t ly nh?a khác. Ly n?p c?u kh?ng ch? dùng ??ng cà phê ?á xay ( cafe kem ) mà còn ???c dùng ph? bi?n làm ly ??ng cà phê mang ?i, cafe mang v?, cafe take away mà còn có th? ??ng các lo?i ?? u?ng trà s?a tran chau, sinh t?... LY N??P C??U Ly n?p c?u gi? r?, cao c?p ?u ?i?m: Vì có màu trong nên có th? t?o ?i?m nh?n ?? u?ng trên than ly, l? màu s?c bên trong than ly b?t m?t khách hàng. Ly nh?a tr?ng ??c ho?c Ly gi?y s? kh?ng có ???c ?u ?i?m này. XEM THêM ? ???c ??ng b?i Ly Nh?a S? D?ng 1 L?n vào lúc 09:39 ?ánh giá bài vi?t G?i email bài ??ng nàyBlogThis!Chia s? lên TwitterChia s? lên FacebookChia s? lên Pinterest Nh?n: c?c n?p c?u, ly n?p c?u, ly nhua, ly nhua cao cap, ly nh?a, ly nh?a cao c?p, ly nh?a Pet Google Account Video Purchases 173 Pha?m Huy Th?ng, Ph??ng 6, Gò V?p, H? Chí Minh, Vietnam Th? N?m, ngày 19 tháng 5 n?m 2016 In ly nh?a Cà phê, Trà s?a ??i ly bao bì nh?a Vi?t D?ng chuyên nh?n: Nh?n in ly nh?a PET, in ly nh?a PP, in h? nh?a, in h?p nh?a, in h? nh?a... In ly nh?a ??ng cà phê, in ly nh?a ??ng trà s?a, in h? nh?a ??ng kem, In ly nh?a l?n, in ly nh?a nh? gi?i thi?u s?n ph?m, qu?ng cáo s?n ph?m...in ly nh?a 60ml, in ly nh?a 140ml, in ly nh?a 200ml, 220ml, in ly nh?a 350ml, 400ml, ly nh?a 450ml, 500ml, 600ml, in ly nh?a 700ml, ly kh?ng l?... NH?N IN LY NH?A In ly nh?a ??ng Cafe, Trà s?a, Sinh t?, N??c ép... XEM THêM ? ???c ??ng b?i Ly Nh?a S? D?ng 1 L?n vào lúc 09:39 ?ánh giá bài vi?t G?i email bài ??ng nàyBlogThis!Chia s? lên TwitterChia s? lên FacebookChia s? lên Pinterest Nh?n: in, in hu nhua, in h? nh?a, in h? nh?a, in ly nhua, in ly nh?a Th? Sáu, ngày 09 tháng 10 n?m 2015 Ly nh?a trà s?a ??i Ly Bao Bì Nh?a Vi?t D?ng chuyên nh?n cung c?p: Bán: Ly nh?a trà s?a tran chau. Các m?u: Ly nh?a n?p c?u, ly nh?a n?p b?ng, ly nh?a ?óng màng n?p. Giao hàng mi?n phí t?i Tp.H? Chí Minh, Chuy?n hàng, giao hàng Toàn Qu?c LY NH?A PP Có TH? éP, ?óNG MàNG N?P Ly nh?a tr?n PP ??ng trà s?a 400ml, 450ml, 500ml, 600ml, 700ml, 1000ml XEM THêM ? ???c ??ng b?i Ly Nh?a S? D?ng 1 L?n vào lúc 08:38 ?ánh giá bài vi?t G?i email bài ??ng nàyBlogThis!Chia s? lên TwitterChia s? lên FacebookChia s? lên Pinterest Nh?n: coc nhua, c?c nh?a, ly nhua, ly nh?a, ly tra sua, ly trà s?a, sinh t? Google Account Video Purchases Gò V?p District, H? Chí Minh, Vietnam Th? Sáu, ngày 18 tháng 9 n?m 2015 Ly nh?a u?ng n??c, qu?ng cáo ??i Ly Ly Nh?a Giá R? Vi?t D?ng Chuyên cung c?p và bán Ly nh?a u?ng n??c, Ly nh?a nh? dùng Qu?ng cáo s?n ph?m...dùng 1 l?n, Ly nh?a u?ng n??c dùng 1 l?n nh?m tránh lay nhi?m qua ???ng mi?ng. Ly nh?a u?ng n??c th??ng ???c dùng ph? bi?n trong các C?ng ty, Ngan hàng, Trung tam th??ng m?i, Tr??ng h?c, B?nh vi?n, Trung tam d?ch v? khách hàng ph?c v? ??ng ng??i, hay c?ng có th? dùng cho các C?ng ty Qu?ng Cáo gi?i thi?u s?n ph?m ?? u?ng... LY NH?A NH? DùNG U?NG N??C, QU?NG CáO S?N PH?M Ly nh?a u?ng n??c dùng 1 l?n ??i ly Chúng t?i có nh?ng m?u ly nh?a nh? sau: Ly 60ml tr?n ( th??ng dùng qu?ng cáo dùng th? s?n ph?m ) Ly 120ml ( th??ng dùng qu?ng cáo dùng th? s?n ph?m ) Ly 160ml ( dùng qu?ng cáo dùng th? s?n ph?m + dùng u?ng n??c) Ly 180ml ( dùng u?ng n??c ) Ly 220ml ( dùng u?n n??c ) XEM THêM ? ???c ??ng b?i Ly Nh?a S? D?ng 1 L?n vào lúc 08:39 ?ánh giá bài vi?t G?i email bài ??ng nàyBlogThis!Chia s? lên TwitterChia s? lên FacebookChia s? lên Pinterest Nh?n: ban ly nhua, bán ly nh?a, coc nhua, c?c nh?a, c?c nh?a u?ng n??c, ly nhua, ly nhua gia re, ly nh?a, ly nh?a giá r?, ly nh?a u?ng n??c Google Account Video Purchases Gò V?p, Ho Chi Minh City, Vietnam Ch? Nh?t, ngày 19 tháng 7 n?m 2015 H?p ??ng ly nh?a, ly gi?y u?ng n??c ??i ly bao bì nh?a Vi?t D?ng chuyên cung c?p h?p ??ng ly nh?a, H?p ??ng gi?y u?ng n??c hay g?i theo cách khác là H?p ??ng c?c nh?a u?ng n??c, h?p ?? c?c gi?y u?ng n??c.... H?P ??NG LY U?NG N??C H?p ??ng ly b?ng Inox H?p ??ng ly u?ng n??c th??ng ???c dùng treo bên các Bình n??c Nóng - L?nh. ???c dùng ph? bi?n trong các V?n phòng c?ng ty ??ng ng??i, Tr??ng h?c, Trung tam th??ng m?i, ch?m sóc khách hàng, B?nh vi?n... XEM THêM ? ???c ??ng b?i Ly Nh?a S? D?ng 1 L?n vào lúc 13:38 ?ánh giá bài vi?t G?i email bài ??ng nàyBlogThis!Chia s? lên TwitterChia s? lên FacebookChia s? lên Pinterest Nh?n: coc nhua, c?c gi?y, hop dung ly, h?p ??ng ly, ly nhua, ly nh?a Ch? Nh?t, ngày 19 tháng 10 n?m 2014 ?ng hút nh?a ??i ly bán ?ng hút nh?a u?ng n??c t?i TpHCM Chuyên nh?n cung c?p, bán các lo?i ong hut ngh? thu?t, ?ng hút màu, ?ng hút ?en, ?ng hút tr?ng, ?ng hút n??c ng?t, n??c mía, cà phê, coffee, cafe, ?ng hút trà s?a, sinh t?... ?NG HúT NH?A Ong hut nhua XEM THêM ? ???c ??ng b?i Ly Nh?a S? D?ng 1 L?n vào lúc 08:38 ?ánh giá bài vi?t G?i email bài ??ng nàyBlogThis!Chia s? lên TwitterChia s? lên FacebookChia s? lên Pinterest Nh?n: ong hut, ong hut nhua, ?ng hút, ?ng hút ?en, ?ng hút nh?a, ?ng hút tr?ng Google Account Video Purchases Gò V?p, Ho Chi Minh City, Vietnam Bài ??ng c? h?n Trang ch? ??ng ky: Bài ??ng (Atom) DANH M?C ban ly nhua (2) bán ly nh?a (2) bao x?p (1) ca phe (2) cà phê (2) cà phê take away (1) cafe (2) cafe take away (2) coc nhua (5) coffee (2) coffee take away (1) c?c nh?a (5) c?c nh?a u?ng n??c (1) dao nhua (1) dao nh?a (1) hop nhua (1) h?p nh?a (1) hu nhua (1) h? nh?a (1) h? nh?a (1) ly n?p c?u (1) ly nhua (6) ly nhua cao cap (2) ly nhua gia re (3) ly nh?a (7) ly nh?a cao c?p (3) ly nh?a gi? r? (1) ly nh?a giá r? (1) ly nh?a Pet (2) ly nh?a u?ng n??c (1) muong nhua (1) mu?ng nh?a (1) nhua pe (1) nhua pet (1) nhua pp (1) nh?a pe (1) nh?a pet (1) nh?a pp (1) ni l?ng (1) nia nhua (1) n?a nh?a (1) ong hut (2) ong hut nghe thuat (1) ong hut nhua (2) ?ng hút (2) ?ng hút ?en (1) ?ng hút ngh? thu?t (1) ?ng hút nh?a (2) ?ng hút tr?ng (1) san pham khac (3) tin tuc (5) tin t?c (3) túi ??ng ly (1) túi ni l?ng (1) video (1) Cám ?n Qúy khách ?? ghé th?m Website: www.lynhuagiare.com c?a ??i Ly Bao Bì Nh?a Vi?t D?ng. M?i th?c m?c xin vui lòng ?T: O962 66 99 33 LY NHUA - LY NH?A S? D?NG 1 L?N GIAO HàNG, CHUY?N HàNG TOàN QU?C S?N PH?M Ly nh?a n?p c?u Ly nh?a u?ng n??c Ly nh?a cafe take away Ly nh?a ??ng n??c mía Ly nh?a trà s?a ?ng hút nh?a Túi x?p ch? T H?p ??ng ly u?ng n??c H? nh?a ??ng rau cau H? nh?a ??ng s?a chua yaourt Mu?ng nh?a, n?a nh?a, dao nh?a In ly nh?a TIN T?C Cafe take away là gì ? Phan bi?t cà phê nguyên ch?t Th? nào là nh?a PP, nh?a PE, nh?a PET ? ?ng hút nh?a ???c t?i ch? thành tác ph?m ngh? thu?t BàI ???C XEM NHI?U Ly n?p c?u CUNG C?P BáN LY NH?A N?P C?U GIá R?, CAO C?P: Ly nh?a n?p c?u hay có ng??i g?i là ly nh?a n?p vòm, ly nh?a n?p tròn...Ly n?p c?u là m?u ... In ly nh?a Cà phê, Trà s?a ??i ly bao bì nh?a Vi?t D?ng chuyên nh?n: N h?n in ly nh?a PET, in ly nh?a PP, in h? nh?a, in h?p nh?a, in h? nh?a... In ly nh?a ??ng c... Ly nh?a trà s?a ??i Ly Bao Bì Nh?a Vi?t D?ng chuyên nh?n cung c?p: Bán: Ly nh?a trà s?a tran chau . Các m?u: Ly nh?a n?p c?u, ly nh?a n?p b?ng, ly nh?a ... H? nh?a ??ng Kem, S?a chua, Rau Cau Cung c?p Bán: H? nh?a ??ng rau cau, H? nh?a làm s?a chua Yaourt, H?p nh?a ??ng kem, Ly nh?a ??ng rau cau... H? NH?A H? nh?a nh? ?ng hút nh?a ??i ly bán ?ng hút nh?a u?ng n??c t?i TpHCM Chuyên nh?n cung c?p, bán các lo?i ong hut ngh? thu?t, ?ng hút màu, ?ng hút ?en, ?ng hút... Mu?ng nh?a, N?a nh?a, Dao nh?a s? d?ng 1 l?n ??i Ly Bao Bì Nh?a Vi?t D?ng chuyên nh?n cung c?p: Mu?ng nh?a s? d?ng 1 l?n, N?a nh?a dùng 1 l?n, Dao nh?a s? d?ng m?t l?n. MU?NG NH?A ... Ly nh?a u?ng n??c, qu?ng cáo ??i Ly Ly Nh?a Giá R? Vi?t D?ng Chuyên cung c?p và bán Ly nh?a u?ng n??c, Ly nh?a nh? dùng Qu?ng cáo s?n ph?m...dùng 1 l?n, Ly nh?a... Ly nh?a Cafe Take Away BáN LY NH?A CAFE TAKE AWAY - C?C NH?A CAFE TAKE AWAY: ??i ly bán ly nh?a, ?ng hút Vi?t D?ng chuyên nh?n cung c?p ly cafe take away s? ... H?p ??ng ly nh?a, ly gi?y u?ng n??c ??i ly bao bì nh?a Vi?t D?ng chuyên cung c?p h?p ??ng ly nh?a, H?p ??ng gi?y u?ng n??c hay g?i theo cách khác là H?p ??ng c?c nh?a u?ng n... Bài ??ng theo th?i gian ▼ 2016 (2) ▼ tháng sáu (1) Ly n?p c?u ? tháng n?m (1) ? 2015 (3) ? tháng m??i (1) ? tháng chín (1) ? tháng b?y (1) ? 2014 (12) ? tháng m??i (3) ? tháng chín (2) ? tháng b?y (1) ? tháng sáu (6) Trang ch? | Gi?i thi?u | Bán ly nh?a | Bán c?c nh?a | ?ng hút nh?a | Túi ??ng ly | Tin t?c | Quy trình ??t hàng | Liên h? Chúng T?i Trên Google+ CHúNG T?I TRêN FACEBOOK B?n ?? Tìm ???ng TH?NG TIN LIêN H? ??I LY BAO Bì NH?A VI?T D?NG ?/c: 173 Ph?m Huy Th?ng,P.6, Q. Gò V?p, Tp.HCM Tel: O1237 700 700, O968.60 60 69 Hotline: O962 66 99 33 ( T? 7h - 21h ) Zalo: O962 66 99 33 Vi?t D?ng Email: nguyenvandung.tphcm@gmail.com Website: www.lynhuagiare.com Giao Hàng - Chuy?n Hàng - Toàn Qu?c Copyright ? 2014 ??i ly ly nh?a Vi?t D?ng H? TR? THANH TOáN www.LyNhuaGiaRe.com. M?u Picture Window. Hình ?nh m?u c?a enot-poloskun. Cung c?p b?i Blogger.

lynhuagiare.com Whois

Registrar WHOIS Server: whois.pavietnam.vn
Registrar URL: http://www.pavietnam.vn
Registrar: P.A. Viet Nam Company Limited
Registrar IANA ID: 1649
Registrar Abuse Contact Email: abuse@pavietnam.vn
Registrar Abuse Contact Phone: +84.-19009477
Registration Service Provided By: P.A VIET NAM COMPANY LIMITED
Domain Name: lynhuagiare.com
Updated Date: 2016-05-18
Creation Date: 2014-05-13 00:00:00
Expiration Date: 2017-05-13 00:00:00
Domain Status: clientTransferProhibited http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registrant Name: Nguyen Van Dung
Registrant Organization: Nguyen Van Dung
Registrant Street: 322/119/12/6D,Duong Quang Ham, phuong 5, quan Go Vap, TP HC
Registrant City: TP HCM
Registrant State/Province: TP HCM
Registrant Postal Code: 700000
Registrant Country: VN
Registrant Phone: 840123770074
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +84.0123770074
Registrant Email: dichvusonnha@gmail.com
Admin Name: Nguyen Van Dung
Admin Organization: Nguyen Van Dung
Admin Street: 322/119/12/6D,Duong Quang Ham, phuong 5, quan Go Vap, TP HC
Admin City: TP HCM
Admin State/Province: TP HCM
Admin Postal Code: 700000
Admin Country: VN
Admin Phone: 840123770074
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +84.0123770074
Admin Email: dichvusonnha@gmail.com
Tech Name: Nguyen Van Dung
Tech Organization: Nguyen Van Dung
Tech Street: 322/119/12/6D,Duong Quang Ham, phuong 5, quan Go Vap, TP HC
Tech City: TP HCM
Tech State/Province: TP HCM
Tech Postal Code: 700000
Tech Country: VN
Tech Phone: 840123770074
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +84.0123770074
Tech Email: dichvusonnha@gmail.com
Name Server: NSBAK.PAVIETNAM.NET
Name Server: NS1.PAVIETNAM.VN
Name Server: NS2.PAVIETNAM.VN
DNSSEC:Unsigned
The data in this whois database is provided to you for information purposes
only, that is, to assist you in obtaining information about or related to a
domain name registration record. We make this information available "as is",
and do not guarantee its accuracy. By submitting a whois query, you agree
that you will use this data only for lawful purposes and that, under no
circumstances will you use this data to:
(1) enable high volume, automated, electronic processes that stress or load
this whois database system providing you this information; or
(2) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited,
commercial advertising or solicitations via direct mail, electronic mail, or
by telephone.
The compilation, repackaging, dissemination or other use of this data is
expressly prohibited without prior written consent from us. The Registrar of
record is P.A. Viet Nam Company Limited.
We reserve the right to modify these terms at any time.
By submitting this query, you agree to abide by these terms.
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System:http://wdprs.internic.net/
Last update of WHOIS database: Tue Jun 16 09:13:43 GMT 201